Privātuma noteikumi

Mūsu uzdevums ir nodrošināt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu; šī politika nosaka Jūsu personas datu izmantošanas kārtību.

(1) Kādu informāciju mēs ievācam?

Mums ir tiesības ievākt, uzglabāt un izmantot šāda veida personas datus:
a) Jūsu datora datus un datus par Jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus un vietnes navigāciju);
b) datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums vai arī saistībā ar šo vietni;
c) datus, kurus mums sniedzat, lai reģistrētos mūsu vietnē;
d) datus, kurus mums sniedzat, lai pierakstītos uz mūsu tīmekļa vietnes pakalpojumiem, e-pasta paziņojumiem un jaunumiem;
e) jebkādu citu informāciju, kuru Jūs paši esat izvēlējušies mums paziņot.

(2) Sīkfaili

Sīkfails satur informāciju, kuru tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, lai tā to saglabātu. Pēc tam šī informācija tiek nosūtīta atpakaļ serverim ik reizi, kad pārlūkprogramma pieprasa lapu serverim. Tas ļauj tīmekļa serverim identificēt un izsekot tīmekļa pārlūkprogrammu.
Mēs savā tīmekļa vietnē izmantojam gan „sesijas” sīkfailus, gan „pastāvīgos” sīkfailus. Sesijas sīkfailus mēs izmantojam, lai izsekotu Jūsu pārvietošanos mūsu tīmekļa vietnē.
Sesijas sīkfaili tiek dzēsti no Jūsu datora mirklī, kad aizverat pārlūkprogrammu. Pastāvīgie sīkfaili saglabājas Jūsu datorā līdz brīdim, kad tie tiek izdzēsti vai līdz tie sasniedz kādu noteiktu izbeigšanās termiņu.
Šīs tīmekļa vietnes analīzei mēs izmantojam Google Analytics. Google Analytics ģenerē statistikas un citu informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu, izmantojot sīkfailus, kas saglabājas lietotāju datoros. Ar mūsu tīmekļa vietni saistītā informācija tiek izmantota, lai sagatavotu ziņojumus par vietnes lietošanu. Šo informāciju uzglabā Google. Google privātuma politika ir pieejama šeit: https://www.google.com/privacypolicy.html.
Vairums pārlūkprogrammu ļauj Jums atteikties no sīkfailu izmantošanas, kamēr daži atļauj tikai trešo personu sīkfailu noraidīšanu. Piemēram, ar Internet Explorer varat atteikties no visu sīkfailu izmantošanas, klikšķinot uz „Tools”, „Internet Options”, „Privacy” un izvēloties „Block all cookies” ar atlasītāja palīdzību. Tomēr visu sīkfailu bloķēšana var negatīvi ietekmēt daudzu tīmekļa vietņu izmantojamību.

(3) Personas datu izmantošana

Ar šīs tīmekļa vietnes starpniecību saņemtie dati tiks izmantoti šajā privātuma politikā vai attiecīgajās vietnes daļās noteiktajiem mērķiem.
Mums ir tiesības izmantot Jūsu personas datus, lai:
a) administrētu tīmekļa vietni;
b) uzlabotu Jūsu pārlūkošanas iespējas, personalizējot vietni;
c) dotu Jums iespēju izmantot vietnē pieejamos pakalpojumus;
d) nosūtītu Jums vispārīga rakstura (ne reklāmas nolūkos) komerciālus paziņojumus;
e) nosūtītu Jums Jūsu konkrēti pieprasītos e-pasta paziņojumus;
f) nosūtītu Jums mūsu jaunumu lapu un citu reklāmas informāciju saistībā ar mūsu uzņēmējdarbību vai rūpīgi izvēlētu trešo personu, kuras pēc mūsu domām Jums varētu šķist interesantas, uzņēmējdarbību – pa pastu vai, ja Jūs esat tam nepārprotami piekrituši, pa e-pastu, vai ar līdzīgām tehnoloģijām (Jums ir iespējams jebkurā laikā paziņot mums, ja vairs nevēlaties saņemt mūsu reklāmas paziņojumus);
g) sniegtu trešajām personām statistikas informāciju par mūsu lietotājiem, taču šī informācija netiek izmantota individuālu lietotāju identificēšanai;
h) risinātu Jūsu vai par Jums iesniegtus jautājumus un sūdzības attiecībā uz tīmekļa vietni.

Ja Jūs iesniedzat personas datus publiskošanai mūsu tīmekļa vietnē, mēs publicējam, kā arī citādi izmantojam šos datus saskaņā ar Jūsu mums piešķirto pilnvarojumu.
Bez Jūsu skaidri izteiktas piekrišanas mēs nesniedzam Jūsu personas datus trešajām personām izmantošanai reklāmas nolūkos.

(4) Datu atklāšana

Mums ir tiesības atklāt informāciju par Jums mūsu darbiniekiem, amatpersonām, pilnvarotajiem, piegādātājiem vai apakšuzņēmējiem tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti nepieciešams šajā privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.
Papildus mums ir arī tiesības atklāt Jūsu personas datus:
a) tādā apmērā, kādā mums to nosaka likums;
b) saistībā ar jebkādu tiesvedību vai iespējamu tiesvedību;
c) lai noteiktu, izmantotu vai izstāvētu mūsu likumīgās tiesības (tostarp informācijas sniegšana citām personām, lai novērstu krāpšanu un samazinātu kredītrisku);
d) jebkādam mūsu uzņēmuma vai tā aktīvu, kurus mēs pārdodam (vai apsveram to pārdošanu) pircējam (vai potenciālajam pircējam); un
e) jebkurai personai, kura pēc mūsu pamatota uzskata varētu vērsties tiesā vai citā kompetentā iestādē šādu personas datu atklāšanas nolūkos, gadījumos, kad pēc mūsu pamatota ieskata šāda tiesa vai iestāde varētu pamatoti pieprasīt minēto personas datu atklāšanu.
Izņemot šajā privātuma politikā norādītajos gadījums, mēs neatklājam Jūsu datus nekādām trešajām personām.

(5) Starptautiskā datu pārsūtīšana

Mums ir tiesības ievākto informāciju uzglabāt, apstrādāt un pārsūtīt uz jebkuru valsti, kurā mēs darbojamies, lai mums būtu iespējams izmantot šo informāciju saskaņā ar šo privātuma politiku.
Jūsu sniegtie dati var tikt pārsūtīti uz valstīm, kuru datu aizsardzības likumdošanas akti nav līdzvērtīgi Eiropas Ekonomiskajā zonā spēkā esošajiem.
Turklāt personas dati, kurus Jūs iesniedzat publicēšanai tīmekļa vietnē, tiek publiskoti internetā un ar interneta starpniecību var kļūt pieejami visā pasaulē. Mums nav iespējams novērst citu personu veiktu šādas informācijas izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
Jūs skaidri izsakāt savu piekrišanu šādai personas datu pārsūtīšanai.

(6) Jūsu personas datu drošība

Mēs veicam saprātīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu Jūsu personas datu zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Visus Jūsu sniegtos personas datus mēs uzglabājam drošos (ar parolēm un ugunsmūriem aizsargātos) serveros. Protams, datu pārraide internetā pati par sevi ir nedroša, un mēs nevaram garantēt drošību ar interneta starpniecību pārsūtītajiem datiem.

(7) Politikas grozījumi

Mums ir tiesības jebkurā laikā atjaunināt šo privātuma politiku, publicējot tās jauno versiju mūsu tīmekļa vietnē. Jums vajadzētu reizēm pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, ka izdarītie grozījumi Jūs apmierina.

(8) Jūsu tiesības

Jums ir tiesības pieprasīt mums sniegt Jums jebkādu personas informāciju, kāda ir mūsu rīcībā attiecībā uz Jums. Mēs varam Jums nesniegt šādu informāciju tādā apmērā, kādā to pieļauj likums. Jums ir tiesības neatļaut mums apstrādāt Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, jebkurā laikā nosūtot attiecīgu e-pastu. Faktiski Jūs vai nu vienmēr jau iepriekš skaidri piekrītat tam, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus reklāmas nolūkos, vai arī mēs Jums nodrošinām iespēju izvēlēties neatļaut izmantot Jūsu personas datus reklāmas nolūkos.

(9) Trešo personu tīmekļa vietnes

Šajā tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm. Mēs neesam atbildīgi par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma politiku vai praksi.

(10) Informācijas atjaunošana

Lūdzam paziņot mums, ja nepieciešama mūsu rīcībā par Jums esošo personas datu labošana vai atjaunināšana.